Dây đơn mềm Cadisun VCSF 1×2.5mm2

8.888 6.844

8.888 6.844