Quạt hút trần, tường Grineu loại mỏng GEB12-BS, GEB18-S

Giá: 160.000

Giá: 160.000

Mã sản phẩm: GEB12-BS / GEB18-S