Dây đơn mềm cadisun VCSF 1×1.5mm2

5.467 4.210

5.467 4.210